Ochrona przyrody


Podczas realizacji projektu młodzież zapoznała się z obowiązującą w Polsce Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2016 poz. 2134), w myśl której formami ochrony przyrody są:

  • parki narodowe,
  • rezerwaty przyrody,
  • parki krajobrazowe,
  • obszary chronionego krajobrazu,
  • obszary Natura 2000,
  • pomniki przyrody,
  • stanowiska dokumentacyjne,
  • użytki ekologiczne,
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
  • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.