OCHRONA INDYWIDUALNA PRZYRODY


W Polsce zakres działań na rzecz ochrony przyrody regulowany jest przede wszystkim Ustawą o ochronie przyrody. Dokument ten wyróżnia następujące formy ochrony indywidualnej:

  • pomniki przyrody; okazy przyrody żywej lub nieożywionej, bądź ich zespoły, cechujące się szczególnymi wartościami naukowymi, historycznymi, kulturowymi lub estetycznymi, np. szczególnie okazałe, zabytkowe drzewa,
  • stanowiska dokumentacyjne; formy ochrony przyrody nieożywionej, ważne szczególnie z naukowego punktu widzenia, np. warstwy zawierające skamieniałości,
  •  użytki ekologiczne; niewielkie obszary chronione będące miejscem życia lub rozwoju różnych organizmów, np. leśne oczka wodne, kępy drzew,
  •  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; czyli fragmenty  krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.

W powiecie włoszczowskim znajduje się 37 pomników przyrody (np.: topola czarna koło Domu Kultury we Włoszczowie, lipy drobnolistne w arboretum w Czarncy, dęby szypułkowe obok leśniczówki w Dronowych Niwach) i 24 użytki ekologiczne (np.: wydma piaskowa Na Stoku i bagno Koński Dół w gminie Secemin, starorzecze Stara Nida w gminie Radków).

 

Podczas działań projektowych młodzież ustaliła listę pomników przyrody i użytków ekologicznych występujących na terenie Powiatu Włoszczowskiego i przylegających do niego.

Pomniki przyrody Powiatu Włoszczowskiego i sąsiednich.

 Lp.  Obiekty  Położenie  Rok
 1  Dąb szypułkowy (25 szt.)  Kurzelów, obok leśniczówki w Dronowych Niwach  2011
 Lipa drobnolistna (6 szt.)  Czarnca, park arboretum  1991
 Lipa drobnolistna (4 szt.)  Czarnca, obok kościoła 1991 
 Sosna pospolita  Leśnictwo Kurzelów  1996
 Topola czarna  Włoszczowa, ul. Wiśniowa, 40 m od Domu Kultury  1996
 Dąb szypułkowy  Międzylesie  1996
 Dąb szypułkowy (5 szt.)  Leśnictwo Pękowiec  1996
 Grupa drzew – 2 dęby szypułkowe i złom wiąza pospolitego

Gmina KrasocinLeśnictwo Zabrody

1991 
 Dąb (Quercus robur) „Wiktor”  Gmina Krasocin, Leśnictwo Zabrody 2013 
10   Jodła pospolita "Jodła Zygmunta"  Gmina Łopuszno, Leśnictwo Lasocin  2015
11   Sosna pospolita "Sosna Tadeusza"  Gmina Łopuszno, Leśnictwo Lasocin  2015
12   Dąb szypułkowy "Dąb Hubal"  Gmina Łopuszno, Leśnictwo Zabrody  2015

Użytki ekologiczne Powiatu Włoszczowskiego i sąsiednich.

 Lp.  Położenie 

 

 Obiekt  Powierzchnia [ha]
 1

Gmina Jędrzejów,

Leśnictwo Kanice

 obszar bagna porośnięty karłowatą sosną i brzozą  0,62

Gmina Jędrzejów,

Leśnictwo Kanice

 obszar łąki śródleśnej porośnięty na 30% powierzchni olszą, miejscami osiką  5,75

Gmina Jędrzejów,

Leśnictwo Bizorenda 

obszar terenów skalnych z roślinnością kserotermicznych muraw o charakterze stepowym, porośnięty karłowatą sosną   2,22
Gmina Słupia Jędrzejowska, Leśnictwo Czarny Las  obszar śródleśny: łąki, pastwiska i bagna ze zbiorowiskami roślin  9,92
Gmina Nagłowice, Leśnictwo Oksa  obszar śródleśnej łąki i bagna ze zbiorowiskami roślin 8,42 
Gmina Nagłowice, Leśnictwo Cierno   obszar łąki śródleśnej  4,64

W trakcie wycieczek projektowych młodzież poznała topolę czarną we Włoszczowie oraz zespół lip drobnolistnych znajdujących się na terenie Arboretum w Czarncy.

Arboretum w Czarncy


Arboretum w Czarncy zostało stworzone w 1963 r. W roku 1976 w parku rosło 300 gatunków i odmian drzew i krzewów, pochodzących z 5 kontynentów: Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Obecnie na terenie parku obecnie rośnie około 70 gatunków odmian drzew i krzewów ozdobnych, zarówno rodzimego jak i obcego pochodzenia. W parku możemy spotkać między innymi: kasztanowce, lipy, perukowca podolskiego, różne rodzaje sosny (pospolita, wejmutka, Banksa) oraz bardzo rzadką metasekwoję chińską.

 

Arboretum w Czarncy było jednym z badanych miejsc. Badania terenowe polegały na rysowaniu planu parku, wyznaczaniu położenia w nim pomników przyrody – grupy lip, rozwiązywaniu quizu florystycznego, oznaczaniu gatunków drzew i krzewów.