Zasięg badań w polsce


Położenie geograficzne


Powiat włoszczowski położony jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego i zajmuje powierzchnię 908 km2Położenie fizyczno-geograficzne to pas wyżyn: Wyżyna Małopolska i Niecka Nidziańska.

Lp. gminy powierzchnia [ha] ludność
1 Włoszczowa 25 372 20 503
2 Kluczewsko 13 700 5 260
3 Krasocin 19 389 10 819
4 Moskorzew 7 100 3 019
5 Radków 8 632 2 731
6 Secemin  16 413  5 400

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003, US Kielce

Rzeźba terenu


 Wyróżnia się tu pięć mezoregionów: Nieckę Włoszczowską (obejmującą zachodnią i środkową część powiatu - po obu stronach Pilicy), Pasmo Przedborsko - Małogoskie (jego środkowa i północno-wschodnia część znajduje się na terenie powiatu).

Budowa geologiczna


Wśród tworów geologicznych występujących na powierzchni dominują twory czwartorzędu i moreny dennej. 

  

Przeważająca część powiatu włoszczowskiego położona jest w szerokim obniżeniu zwanym Niecką Miechowską (Nidziańską). Pozostały obszar powiatu znajduje się w obrębie mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Zbudowane są one głównie z osadów kredowych.
Z tworów jurajskich i kredowych zbudowane są pasma wzniesień, pagóry i garby.

 

Osady czwartorzędowe z ery kenozoicznej pokrywają znaczną powierzchnię powiatu. 

Zasoby surowców mineralnych


Surowce mineralne koncentrują się w północnej i centralnej części powiatu. Występują tu np: wapienie, piaski, gliny. Ponadto na obszarach podmokłych powiatu występują torfy.

 

W naszym rejonie eksploatowane są na skalę przemysłową złoża wapieni jurajskich.
Są one przydatne zarówno do produkcji cementu, jak i wapna.

Dość powszechne jest wydobycie piasków. Dlatego też surowiec ten może mieć zastosowanie głównie w budownictwie.
Występujące na terenie powiatu gliny zwałowe mogą stanowić surowiec dla niewielkich zakładów ceramiki budowlanej, jako produkcja cegły. Obecnie nie prowadzi się jego wydobycia.

Torfowiska zajmują znaczne obszary powiatu włoszczowskiego. Dawniej złoża torfu były głównie cenione ze względu na wartość opałową.

 

Obecnie charakteryzują się one stosunkową słabą wartością opałową. Straty w wyniku zniszczenia środowiska byłyby zbyt duże w porównaniu do wartości pozyskanego surowca. 

Teren badań obejmował również Góry Świętokrzyskie


Góry Świętokrzyskie położone są w centralnej części pasa Wyżyn Środkowopolskich. Według podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne, stanowią one makroregion Wyżyny Kieleckiej.

 

Góry Świętokrzyskie charakteryzują się ogromnym zróżnicowaniem geologicznym. Nigdzie indziej w Polsce nie można obserwować na powierzchni utworów skalnych ze wszystkich okresów geologicznych od kambru po czwartorzęd. Nigdzie indziej nie są one też tak dostępne.

 

Bardzo ciekawa jest budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich. Jest to wynik wielu zmian jakie nastąpiły w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni na przestrzeni milionów lat. Góry Świętokrzyskie są starymi górami fałdowymi zbudowanymi ze skał osadowych.

 

Góry Świętokrzyskie charakteryzują się pasmowym układem wzniesień i obniżeń. Związany jest on z różnicami odporności skał i tektoniką podłoża.