Wyniki badań gleby


1. Odczyn pH

O odczynie pH decyduje poziom stężenia jonów wodorowych w glebie. Do źródeł zakwaszenia gleb zalicza się między innymi:

· procesy geologiczne

·  procesy glebotwórcze

·  wymywanie jonów zasadowych

·  pobieranie wapnia przez rośliny

·  kwaśne deszcze

·  nieodpowiedni sposób nawożenia

 

Na terenie gminy Włoszczowa występują gleby o charakterze kwaśnym. W wyniku zakwaszenia gleb utrudniony jest proces pobierania przez rośliny składników pokarmowych. Ponadto dochodzi do aktywacji związków toksycznych, powodującej wzrost pobierania metali ciężkich przez rośliny. Zjawiska te prowadzą do zmniejszenia ilości plonów i pogorszenia ich jakości. Jednym ze sposobów poprawy jakości gleb jest wapnowanie, w efekcie którego dochodzi do zmiany odczynu gleby na bardziej zasadowy.

2. Badanie rozkładu wielkości ziaren w glebie.

Rozkład wielkości ziaren w glebie, inaczej nazywany uziarnieniem określa procentową zawartość poszczególnych frakcji gleby w stosunku do ciężaru całej próbki badanej gleby.

Jednym z jej sposobów jest analiza sitowa. Polega ona na użyciu zestawu kilku - kilkunastu sit o wielkości oczek od ok. 0,05 mm do 80 mm, ułożonych jedno na drugim, w kolejności wielkości oczek malejących w dół. Wibracje powodują przechodzenie cząstek drobniejszych, a z kolei frakcje grubsze są zatrzymywane.  

3. Obszary glebowe na terenie Gminy Włoszczowa 

Na obszarze Gminy Włoszczowa wyróżnia się trzy obszary glebowe.

Są to:

  • obszar obejmujący gleby klasy: II, IIIa, IIIb. Sa to gleby typu rędzin czarnoziemnych, brunatnych i deluwialnych,
  • obszar obejmujący gleby klasy: IVa i IVb. Są to gleby typu rędzin czarnoziemnych płytkich,
  • obszar obejmujący najgorsze nie chronione prawnie klasy gleb tj. klasę V i VI. Wyróżnia się tu gleby brunatne i pseudobielicowe.

4. Skład chemiczny gleby 

Skład chemiczny gleby jest złożony. Podstawowymi składnikami są substancje zawarte w skale macierzystej czyli krzemionka ( dwutlenek krzemu ) i krzemiany ( sole kwasu krzemowego ) oraz sole      ( głównie węglany, siarczany, azotany i fosforany ) żelaza, wapnia, magnezu, potasu i sodu.

W śladowych ilościach gleba zawiera prawie wszystkie pierwiastki występujące na Ziemi.

 

5. Zawartość azotu w glebie

Azot w środowisku glebowym występuje w formach organicznych i mineralnych. Do mineralnych form azotu zalicza się: formę azotanową (NO₃⁻) i amonową (NH₄⁺), które stanowią zaledwie 1-2% azotu ogólnego.

 

Kategoria agronomiczna gleby

 

Zawartość N(min)    

bardzo niska 

niska

średnia  

wysoka 

   bardzo wysoka

bardzo lekka

do 40

41-65    

66-85

86-120

 pow. 120

lekka

do 50

51-80

81-105

106-130

 pow. 130

średnia i ciężka

do 60

61-90

91-115

116-140

 pow. 140

6. Zawartość fosforu w glebie 

Fosfor jest składnikiem wielu związków i tym samym wpływa na ogólną przemianę materii roślin. Pierwiastek ten bardzo słabo przemieszcza się w glebie.  

Ocena zawartości fosforu w glebach mineralnych (w mg/100g gleby)

Ocena zawartości

W przeliczeniu na PO

 bardzo niska  do 5,0
 niska  5,1 - 10,0
 średnia  10,1 - 15,0
 wysoka  15,1 - 20,0
 bardzo wysoka  od 20,1

 

Gleby województwa świętokrzyskiego wykazują bardzo niską oraz niską zasobność w azot i fosfor (ok. 45% gleb). Gleby występujące na terenie powiatu włoszczowskiego charakteryzują się niską lub bardzo niską zawartości fosforu i azotu. Stanowią ok. 57% wszystkich gleb.

7. Oddziaływanie soli na strukturę gleby.

Zasolenie gleby, po przekroczeniu pewnej ustalonej normy, może doprowadzić do zahamowania wzrostu roślin warzywnych (np. pomidor lub ogórek) a nawet do ich uszkodzenia.

8. Wpływ wapnowania gleby na jej odczyn.

 

Wapnowanie to bardzo ważny proces, który reguluje odczyn gleby i przeciwdziała jej zakwaszaniu. Powoduje on również zwiększenie wykorzystania nawozów mineralnych. Wapń ogranicza występowanie szkodliwych grzybów.

9. Wpływ zakwaszania gleby na stan drzew.

 

Zakwaszanie gleby w pewnym stopniu jest dla większości drzew korzystne, ze względu na korzyści jakie czerpią drzewa i grzyby będące w symbiozie